Kehtivad alates 23.11.2021

Krispiratsioon OÜ („Meie“) privaatsustingimused selgitavad ja kirjeldavad, kuidas, millistel eesmärkidel ja alustel Me töötleme oma klientide („Teie“) isikuandmeid, samuti millised on Teie õigused seonduvalt oma isikuandmetega ning Meie kohustused ja vastutus. Meie üldised põhimõtted ja väärtused isikuandmete töötlemisel ning „küpsistega“ seonduv on toodud Privaatsuspoliitikas. Privaatsustingimused on kättesaadavad Meie veebilehel www.kristijoeorg.ee. Palun arvestage, et Me võime privaatsustingimusi aeg-ajalt muuta. Teavitame Teid muudatustest mõistliku aja ette.

1. Vastutav töötleja

Me oleme Teie isikuandmete vastutav töötleja. Meie kontaktandmed: Krispiratsioon OÜ, registrikood 11553386, asukoha aadress Varia tee 8, Vääna-Jõesuu Harku vald Harjumaa 76909, e-posti aadress: krispiratsioon@gmail.com

2. Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Töötleme Teie järgnevaid Isikuandmeid:

(1) isiklikud andmed ja kontaktandmed, näiteks nimi, meiliaadress, telefoninumber, IP aadress;

(2) äriklientide esindajate andmed, näiteks nimi, ametinimetus, ametikoht; Me võime saada Isikuandmeid otse Teilt, kui sisestate oma Isikuandmed Meie kodulehel mõnda teenust tellides või kui täidate vormide ning artiklite tellimiseks veebilehel oleva ankeedi. Teie tellimus ajalugu läheb meie andmebaasi, kuhu pääsevad vaid volitatud isikud.

3. Millisel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) teenuse toimimise tagamiseks, sh pakkumise koostamiseks ning hiljem ka lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, Teie tellimuste menetlemiseks ja vastamiseks, Teile klienditoe pakkumiseks;

(2) Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;

(3) rahulolu uuringute läbiviimiseks, kliendi eelistuste analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh teenuste/toodete turustamiseks ja arendamiseks;

(6) Meie uudiskirjade edastamiseks;

(7) Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.

4. Millisel alusel töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega. Peamiselt töötleme isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (privaatsustingimuste punkt 3 (1)). Lisaks töötleme isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks (privaatsustingimuste punktid 3 (2) ja (3)), Teie nõusoleku alusel ((privaatsustingimuste punkt 3 (4)) ning õigustatud huvi alusel (privaatsustingimuste punktid 3 (5), (6), (7)).

5. Millised on Teie õigused seonduvalt Isikuandmetega

Teil on oma Isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

(1) Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.

(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.

(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

(4) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik

Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.

(7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

(8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

(9) Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee). Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.jaost. Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi privaatsustingimuste kohta, siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil krispiratsioon@gmail.com. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie Isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasuse.

6. Milliseid isikuandmete turvalisusmeetmeid Me rakendame?

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) Isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise muutmise, avaldamise, omandamise, hävitamise, kaotsimineku või neile lubamatu juurdepääsu eest. Oleme määranud isikuandmetele juurdepääsupiirangud oma töötajatele ja Meie volitatud töötlejatele. Isikuandmetele pääsevad ligi ainult need isikud, kes juurdepääsu oma ülesannete täitmiseks otseselt vajavad. Kasutame ainult neid volitatud töötlejaid, kes on andnud Meile piisava tagatise ning kelle võimesse töödelda isikuandmeid turvaliselt Me usume. Sõlmime kõikide oma volitatud töötlejatega kirjalikud lepingud, millega tagame, et iga Meie volitatud töötleja rakendab isikuandmete osas piisavaid kaitsemeetmeid.

7. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil krispiratsioon@gmail.com. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga pühendunult ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

8. Kellele avalikustame isikuandmeid?

Me avaldame Teie isikuandmeid või anname isikuandmetele juurdepääsu ametiasutustele ja järelevalveasutusele, kui Meil on vastav juriidiline kohustus. Me avaldame Teie isikuandmeid Meie volitatud töötlejatele, samuti isikutele, kellel on seaduslik õigus isikuandmete saamiseks. Töötleme Isikuandmeid reeglina Eesti piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

9. Kui kaua säilitame isikuandmeid?

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik privaatsustingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.